Súbory

 1. Pomocou akej triedy môžeme čítať a pomocou akej triedy môžeme zapisovať do textového súboru?
 2. Pomocou akej metódy sa zavrie súbor pre čítanie alebo zápis?
 3. Akým spôsobom je vhodné použiť bloky try – catch – finally v kontexte práce so súbormi?
 4. Ako budete postupovať, pokiaľ si dáta programu (zoznam študentov) budete chcieť uložiť do textového súboru a následne ich znovu pomocou programu jednoducho načítať?
 5. Pomocou akej metódy zistíte, či existuje súbor na danom mieste?

Objektovo orientované programovanie – OOP2

 1. Čo to znamená, keď povieme, že trieda A dedí z triedy B?
 2. K čomu slúži modifikátor prístupu protected?
 3. Ako sa volá trieda, ktorá je všeobecným predkom všetkých výnimiek?
 4. Ako sa volajú tri bloky, ktoré sa v súvislosti s výnimkami používajú?
 5. Čím sa líšia metódy, vlastnosti a premenné, ktoré sú označené ako statické?
 6. Ako funguje kolekcia typu Dictionary?

Metódy

 1. Popíšte čo je to metóda.
 2. Ako môžete metóde podávať informácie, ktoré pri svojej činnosti použije? Napr. Metoda pre súčet dvoch čísiel bude potrebovať ako svoj vstup práve dve čísla.
 3. Akým spôsobom z metódy vrátite hodnotu?
 4. Aký dátový typ použijete, pokiaľ budete chcieť pracovať s dátumom a časom?
 5. Ako z premennej typu DateTime získate len dátum (rok, mesiac a deň )?
 6. Ako získate aktuálny dátum a čas? Akým spôsobom vytvoríte konkrétny dátum?

Práca s poliami a ladenie programu

 1. Aký je rozdiel medzi cyklom for a foreach?
 2. K čomu slúži príkaz break?
 3. Čo znamená vnorenie cyklu? Uveďte príklad programu, kde je vhodné vnorený cyklus použiť?
 4. K čomu slúži debugger?
 5. Ako do zdrojového kódu vložíte breakpoint a k čomu slúži?
 6. K čomu v rámci ladenia programu slúžia príkazy Step Over a Continue?
 7. Program je pozastavený na breakpointe. Akým spôsobom môžete zistiť aktuálne hodnoty v premenných?

Cykly a polia

 1. Čo je to cyklus a aké cykly poznáte?
 2. Aký je rozdiel medzi cyklom while a do-while?
 3. Ako funguje cyklus for a kedy je vhodné ho použiť?
 4. Čo je pole a ako vytvoríte premennú typu pole?
 5. Ako zistite veľkosť pola?

Riadenie toku programu

 1. K čomu je vhodný dátový typ Boolean?
 2. Vysvetlite tri základné logické operátory.
 3. Ako funguje a aké sú rozdiely pri použití príkazov if, else, else if?
 4. K čomu slúži príkaz switch a kedy je vhodné ho použiť?

Dátové typy a premenné

 1. Čo znamená pojem premenná, uveďte príklad, zadeklarujte premennú s hodnotou.
 2. Aké poznáte základne štyri dátové typy?
 3. Pomocou akej metódy môžeme vypisovať reťazce na konzolu?
 4. Akou metódou môžete načítať reťazec od užívateľa z konzoly?
 5. Ako prevediete reťazec na cele číslo?
 6. Čo je Intelisense, ako ju môžeme využiť?

Základy práce s MS Visual Studio

 1. K comu sluzi vyvojové prostredie MS Visual Studio?
 2. Co je Project a Solution a aký je medzi nimi vztah?
 3. Co je program a programovaci jazyk?
 4. Akym prikazom vytvorite spustitelny subor vasho programu, bez toho aby ste ho naraz aj spustili? Kde tento .exe subor nájdete? (uvedte relativnu adresu)
 5. Akým prikazom spustite program priamo z MS Visual Studia?
 6. Pokial sa program nepodari kvoli chybam spustit, kde najdete informacie o vyskyte chyb?